หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 
 
 
นายบุญเสริม สูงเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
“ เป็นชุมชนแห่งความเข้มแข็ง คนมีคุณภาพชีวิตดี สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม พัฒนาด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและธรรมาภิบาล ”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
 
ยุทธศาสตร์
 
 
  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  ยุทธศาสตร์ การจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
  ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
กีฬาและนันทนาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
การท่องเที่ยว
  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำ
และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
  ยุทธศาสตร์ การบริการจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
 
เป้าประสงค์
 
 
    การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาชุมชน
    เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสที่เท่าเทียม
    ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
    ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
    ชุมชนมีความปลอดภัย ห่างไกลปัญหาสังคมและยาเสพติด
    ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสาน การศาสนาการท่องเที่ยวได้รับการส่งเสริม
    สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ
    บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-794-0620