หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 
 
 
......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


นายประสิทธิ์ ตรีนุรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
โทร : 0816180372


นางณัฐพัชร์ อธินันท์
รองปลัด อบต.บัวชุม
โทร : 0649959832
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


จ่าเอกพงภทิพย์ บุญมี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0949636423


นางสาวณัฐกฤตา ถนอม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0984255655


นางสาวกุลธิดา บุญแต่ง
ผู้อำนวยการกองสวสัดิการสังคม
โทร : 0818518950


นางณัฐพัชร์ อธินันท์
รองปลัด อบต.บัวชุม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0649959832


นางสาวณัฏฐกานต์ ทวีสุข
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0825800414
 
 
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-164