หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 
 
 
นายบุญเสริม สูงเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ ผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2563 [ 24 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 59  
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 60  
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 37  
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 60  
 
ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ของ อบต.บัวชุม [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศ การการกำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสายของพนักงานในสังกัด อบต.บัวชุม [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศ การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานสังกัด อบต.บัวชุม ประจำปี 2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศ นโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ของ อบต.บัวชุม [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 100  
 
ประกาศ หลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทน ของพนักงาน สังกัด อบต.บัวชุม [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน อบต. (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน อบจ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ (ฉบับที่ 4) [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-794-0620