บุคลากร

สำนักปลัด

 • thumbnail

  จ่าเอกพงภทิพย์ บุญมี

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวณัฐกานต์ เกษไชย

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายภักดิ์พล บุญคำ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  -ว่าง-

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นายก่อเกียรติ บุญประกอบ

  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายรัศมี สิงห์สวัสดิ์

  นักการภารโรง (ลูกจ้างประจำ)

 • thumbnail

  นายณัฐพนธ์ สุขจุ่น

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  -ว่าง-

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  -ว่าง-

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายประชิต บุญจันทร์

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางพิสมัย ผาลม

  คนงานทั่วไป

^