ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.9.pdf
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ช่วงบ้านนายทนงศักดิ์-ไร่นายจำรอง โกษาหมู่ที่ 9
pdf
ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.6.pdf
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านนางแก้วเรือง เอี่ยมประไพ หมู่ที่ 6
pdf
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.4.pdf
ปะกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายไร่นายสมพงษ์ มะลุม หมู่ที่ 4
pdf
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายไร่นายเอนก น่วม.pdf
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายไร่นายเอนก น่วมภักดี หมู่ที่ 9
pdf
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายไร่นายล.pdf
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายไร่นายลือ หมู่ที่ 6
pdf
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร โดยลงลูกรั.pdf
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร โดยลงลูกรัง สายแหล่งเรียนรู้เกษตรธรมชาติผักหวานป่า หมู่ที่่ 7
pdf
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางโดยปูแอสฟัสท์ติกคอ.pdf
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางโดยปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีต(สายบ้านนายจำรอง โกษา) หมู่ที่ 9
pdf
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษี.pdf
แผ่นพับ ภาษีทุกประเภท
pdf
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560.pdf
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
pdf
จดหมายข่าว.pdf
จดหมายข่าว อบต.บัวชุม
^