ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนหินคลุก ม.9.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านป้าหนาม หมู่ที่ 9
pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.9.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ช่วงบ้านนายทนงศักดิ์-ไร่นายจำรอง โกษาหมู่ที่ 9
pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.6.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านนางแก้วเรือง เอี่ยมประไพ หมู่ที่ 6
pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวางท่อลอดถนน คสล. ม.6.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อลอดถนน คสล. สายศาลเจ้าพ่อ หมู่ที่ 6
pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7
pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.2.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 2
pdf
ก่อสร้างประปาเหล็กทรงถังแชมเปญ หมู่ที่ 3.pdf
ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาเหล็กทรงถังแชมเปญ หมู่ที่ 3
pdf
ปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 3.pdf
ราคากลางโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนระบบประปา บ้านนายสนอง หมู่ที่ 3
pdf
รายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ 2560.pdf
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
pdf
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562.pdf
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
^