ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf
แผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม.pdf
แผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต
pdf
การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.บัวชุม.pdf
การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.บัวชุม
pdf
ประเภทเรื่องราวร้องทุกข์ (เชิงสถิติ) อบต.บัวชุม.pdf
ประเภทเรื่องราวร้องทุกข์ (เชิงสถิติ) อบต.บัวชุม
pdf
รายงานผลการปฏิบัติงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์.pdf
รายงานผลการปฏิบัติงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์
pdf
คู่มือสำหรับประชาชน.pdf
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจาจรณาอนุญาตจิของทางราชการ
pdf
รายงานผลแบบประเมิณความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน.pdf
รายงานผลแบบประเมิณความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
pdf
ผลคะแนน LPA ประจำปี 2561.pdf
ผลคะแนน LPA ประจำปี 2561
pdf
ประกาศใช้แผนอัตตรากำลัง 3 ปี.pdf
ประกาศใช้แผนอัตตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
pdf
ประกาศ(e-bidding) โครงการก่อสร้างลาดยาง ม.1.pdf
ประกาศ(e-bidding) โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านน้อย หมู่ที่ 1
pdf
ปรกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.1.pdf
ปรกาศประกวด(e-bidding)ราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายโคกนาชัดใต้ ม.1
^