ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
pdf
งบทดลองปรจำปี 2561.pdf
ประกาศงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2561
pdf
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น.pdf
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
pdf
การกำหนดกิจกรรม/โครงการตามประกาศจริยธรรม.pdf
เรื่อง การกำหนดกิจกรรม/โครงการตามประกาศจริยธรรมของพนักงานในสังกัด อบต.บัวชุม
pdf
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาพนักงานในสังกัด.pdf
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณพนักงานในสังกัด อบต.บัวชุม
pdf
ประมวลจริยธรรมของพนักงานในสังกัด อบต.บัวชุม.pdf
ประมวลจริยธรรมของพนักงานในสังกัด อบต.บัวชุม
pdf
เรื่อง นโยบายก่รกำกับดูแลองค์การที่ดี.pdf
เรื่อง นโยบายก่รกำกับดูแลองค์การที่ดี
pdf
แผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม.pdf
แผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต
pdf
การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.บัวชุม.pdf
การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.บัวชุม
pdf
ประเภทเรื่องราวร้องทุกข์ (เชิงสถิติ) อบต.บัวชุม.pdf
ประเภทเรื่องราวร้องทุกข์ (เชิงสถิติ) อบต.บัวชุม
^