ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ.pdf
ผู้สูงอายุ
pdf
แผนการดำเนินงาน ปี 2561 อบต.บัวชุม.pdf
แผนการดำเนินงาน ปี 2561 อบต.บัวชุม
pdf
แบบคำขอรับใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตราย่ต่อสุขภาพ.pdf
แบบคำขอรับใบอนุญาติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
pdf
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น.pdf
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
pdf
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
pdf
แบบใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf
แบบใบอนุญาตกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
pdf
การกำหนดกิจกรรม/โครงการตามประกาศจริยธรรม.pdf
เรื่อง การกำหนดกิจกรรม/โครงการตามประกาศจริยธรรมของพนักงานในสังกัด อบต.บัวชุม
pdf
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาพนักงานในสังกัด.pdf
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณพนักงานในสังกัด อบต.บัวชุม
pdf
ประมวลจริยธรรมของพนักงานในสังกัด อบต.บัวชุม.pdf
ประมวลจริยธรรมของพนักงานในสังกัด อบต.บัวชุม
pdf
เรื่อง นโยบายก่รกำกับดูแลองค์การที่ดี.pdf
เรื่อง นโยบายก่รกำกับดูแลองค์การที่ดี
^